Kostenbesparende vochtmeetapparatuur voor dakdekkers

  • Geplaatst op
  • Door John Anderson, Strategie Business Development Mgr. Emerging Marhets bij FLIR Systems
  • 0
Kostenbesparende vochtmeetapparatuur voor dakdekkers

Een vochtmeter uit een doe-het-zelf-zaak is wellicht goed genoeg om snel het vochtgehalte van een gipswand of vloer te controleren, maar verdient wegens zijn beperkingen zeker geen plaats in de gereedschapskist van een professionele dak­werker. Het materiaal, de constructie en de schaal van een dak vragen om meer spe­cialistische apparatuur.

Kostenbesparende vochtmeetapparatuur

Een vochtmeter uit een doe-het-zelf-zaak is wellicht goed genoeg om snel het vochtgehalte van een gipswand of vloer te controleren, maar verdient wegens zijn beperkingen zeker geen plaats in de gereedschapskist van een professionele dak­werker. Het materiaal, de constructie en de schaal van een dak vragen om meer spe­cialistische apparatuur.

Uiteraard moet het prijsverschil tussen een eenvoudige vochtmeter voor de consumen­tenmarkt en een oplossing van professionele kwaliteit wel opwegen tegen deze voordelen. Als professionele dakwerkers de meest ren­dabele oplossing voor hun bedrijf willen kie­zen, moeten zij een goede afweging maken van zowel de kosten als de voordelen van IR­beelden, pinsondes en drones voor hun spe­cifieke toepassing.

Het nut van warmtebeeldtechnologie is vol­ledig afhankelijk van het te onderzoeken ma­teriaal. Daarom zijn de voordelen van deze technologie zeer verschillend voor particulie­re en commerciële daken.

Particuliere daken

Thermische inspecties van particuliere daken (vooral daken met samengestelde singles of dakpannen) die vanaf de buitenkant worden uitgevoerd, hebben slechts een beperkte be­wijskracht. Drones zijn dus waarschijnlijk niet heel nuttig om vast te stellen of er sprake is van vocht in particuliere daken.

In plaats hiervan kan vocht in particuliere da­ken het beste op een andere manier worden vastgesteld. Omdat de onderkant van het dak makkelijk toegankelijk is, zullen sommige aannemers kiezen voor een kogelsonde of meter met pin om het vochtgehalte te vinden en meten. Zulke vochtmeters van goede kwa­liteit zijn tegenwoordig zeer betaalbaar. Zo bevat de FLIR MRss bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding om eenvoudig gege­vens te verzamelen en elf opties om het ap­paraat af te stemmen op het juiste materiaal, zoals multiplex. Dit is vooral een interessante optie voor mensen die hoofdzakelijk aan klei­ne daken werken. 

Combinatie-instrumenten

De FLIR MR160 en vergelijkbare instrumen­ten zijn voorzien van een warmtebeeldcame­ra, zodat gebruikers vocht makkelijk kunnen herkennen. Daarnaast controleren een pin­loze sensor en externe pinsonde het vochtge­halte van het betreffende gebied.

Een andere optie is de FLIR MR176, met een kleurendisplay voor extra definitie en vocht­bewaking. Dit model bundelt diverse extra functies in één apparaat een ter plekke ver­wisselbare sensor voor temperatuur en rela­tieve vochtigheid. Bij zulke apparaten kun­nen pinnen met extra lengtes worden aangeschaft, maar onthoud dat pinnen van ongeveer s cm voldoende penetratie zullen bieden vanwege de beperkte dikte van parti­culiere daken.

Voor dakwerkers op de particuliere markt en dakinspecteurs die al in het bezit zijn van een betrouwbare vochtmeter maar graag de voordelen van warmtebeeldtechnologie wil­len benutten, is de aanschaf van een losse warmtebeeldcamera mogelijk de voordelig­ste optie op korte termijn Een mogelijke kan­didaat hiervoor is de FLIR C3, die in bijna elke zak past en waarmee beelden makkelijk via wifi kunnen worden gedeeld.

Commerciële daken

In tegenstelling tot sneldrogende particuliere daken met een steile helling, houden platte daken van commerciële gebouwen veel mak­kelijker vocht vast. Vocht loopt nu eenmaal niet zo goed van deze daken af, en bij elke perforatie van het dakmembraan krijgt water toegang tot een enorme thermische massa. Wie zoekt naar vocht in commerciële daken heeft dus veel baat bij de inzet van warmte­beeldtechnologie vanaf de buitenkant.

Een vochtmeter maakt nauwkeurigere me­tingen mogelijk, omdat lange pinsondes ook de diepste lagen van het daksysteem toegan­kelijk maken. De gaten voor de pinsondes zijn niet veel groter dan een slangenbeet. Deze sondes meten bovendien niet alleen het vochtgehalte, maar geven ook aan in wel­ke laag het vocht zich bevindt. Hierdoor kun­nen reparatie- of bestrijdingswerkzaamhe­den veel gerichter worden uitgevoerd.

Zelfs zonder warmtebeeldtechnologie is voor commerciële daken meer specialistische ap­paratuur vereist, namelijk een vochtmeter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de FLIR MR60, met ondersteuning voor verlengde pinson­des.

Drones

Aan drones met een IR-camera hangt natuur­lijk een hoger prijskaartje dan aan een hand­held apparaat, maar het gemak van deze vlie­gende toepassing kan een uitstekend investeringsrendement opleveren. Met dra­nes bespaart men tijd, omdat personeel niet het vol ledige oppervlakte van een dak hoeft te bewandelen; een proces dat anders mak­kelijk een hele avond in beslag neemt. Door vanaf een afstand een luchtfoto te maken (of meerdere foto's en de beelden samen te voe­gen), kunnen met een vlucht van slechts een kwartier de belangrijkste zones voor nadere inspectie met een vochtmeter in kaart wor­den gebracht.

Wanneer dakwerkers een drone-onderzoek hebben uitgevoerd en met hun vochtmeter de gebieden inspecteren die tijdens de vlucht aan het licht zijn gekomen, blijft warmte­beeldtechnologie zeer nuttig. Hoewel ge­combineerde vochtmeters en warmtebeeld­camera's een ontoereikende resolutie hebben en niet gevoelig genoeg zijn om een heel dak efficiënt in kaart te brengen, levert de moge­lijkheid om het thermisch profiel van een wa­terophoping van dichtbij te visualiseren toch een goede nauwkeurigheid en efficiëntie op. Met de warmtebeeldcamera van de betaal­bare FLIR MR160 kan een afwijking groten­deels worden vastgesteld. Vervolgens kan met de geïntegreerde vochtmeter een speci­fiek punt worden getest. Wanneer dit appa­raat wordt gebruikt voor commerciële toe­passingen in plaats van particuliere, zijn er echter wel verschillende accessoires vereist, zoals sondes in verschillende lengtes.

Geschikte vochtmeters/warmtebeeldcamera's

FLIR MR60, FLIR C3, FLIR MR160, FLIR MR176, FLIR MR277

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.